Privacyverklaring

Privacyverklaring KEaRN Vrijwilligerscentrale

KEaRN Vrijwilligerscentrale, gevestigd aan Elingsloane 2a, 9251 MN te Burgum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vwc-burgum.nl
Elingsloane 2a
9251 MN Burgum
0511-467808

Privacyverklaring
KEaRN Vrijwilligerscentrale verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. KEaRN Vrijwilligerscentrale verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met KEaRN Vrijwilligerscentrale.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Gemeente waarin u woont
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Uw interesses
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vwc@kearn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
KEaRN Vrijwilligerscentrale verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten;
– Het bepalen van strategie en beleid;
– Product- en dienstontwikkeling;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot KEaRN Vrijwilligerscentrale, haar relaties en haar medewerkers.
– KEaRN Vrijwilligerscentrale analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– KEaRN Vrijwilligerscentrale verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevensbeveiliging
KEaRN Vrijwilligerscentrale maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen. Vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via vwc@kearn.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KEaRN Vrijwilligerscentrale bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
KEaRN Vrijwilligerscentrale verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KEaRN Vrijwilligerscentrale blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden.

Links naar andere websites
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KEaRN Vrijwilligerscentrale gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KEaRN Vrijwilligerscentrale gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Ook maakt KEaRN Vrijwilligerscentrale gebruik van Google Analytics-cookies. De gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt uitdrukkelijk niet gebruikt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die wij van u hebben, kloppen en up-to-date zijn. Als er gegevens zijn die niet kloppen, laat ons dat dan weten.
U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of, indien mogelijk, te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor wettelijke doeleinden.
Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vwc@kearn.nl. U kunt dit ook telefonisch doen, via het telefoonnummer 0511-467808.

Klachten
Wij doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Als u toch een klacht heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door uw schriftelijke vraag of klacht te richten aan KEaRN Vrijwilligerscentrale. Dat kan via het e-mailadres vwc@kearn.nl. U kunt ook een brief sturen:
KEaRN Vrijwilligerscentrale
Postbus 96
9250 AB Burgum

KEaRN Vrijwilligerscentrale wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigen van deze privacyverklaring
KEaRN Vrijwilligerscentrale behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de website van KEaRN Vrijwilligerscentrale: www.vwc-burgum.nl.